... spracováva sa ...

pondelok - piatok

8.30 - 16.30 hod

+421 903 904 780

+421 914 335 926

Záruka na kuchyňu

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštukciou alebo chybným spracovaním. Zjavne vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácií treba predložiť potvrdený záručný list potvrdený predajcom a montážnou firmou, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujte v príslušnej predajni, kde ste výrobok zakúpili. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša predajca alebo spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný , alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými , morenými, striekanými a fóliovanymi plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov , výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva výrobca a druhé nastavenie prevádza montážna firma.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

2 ročná záruka sa vzťahuje na :

- elektrospotrebiče, kovanie, úchytky a doplnky

Rozšírená záruka kvality 5-rokov sa vzťahuje na :

- frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske

- firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Rozšírená záruka kvality 7-rokov sa vzťahuje na :

- priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku

- priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky

- pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov

- priehyb použitého materiálu , prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1bm

- osadenie výplní do rámikov

Rozšírená celoživotná záruka kvality na kovanie a nábytkové systémy značiek Blum a Hettich :

- platí na nasladovné výrobky: nábytkové úchytky, nábytkové závesy, kovania na výklopné a sklopné dvierka, kovanie na skladané a posuvné dvere,   výsuvy pre drevené a oceľové zásuvky, oceľové zásuvkové bočnice, spojovacie kovania

- platí pre prvého majiteľa nábytku s namontovaným kovaním Blum a Hettich

- záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybnou montážou, preťažením výrobku alebo nevhodnou manipuláciou

- firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Bezplatná záručná oprava zaniká :

- výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa alebo zmluvného predajcu ( v tomto prípade si hradí náklady na opravu zmluvný predajca )

- výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním

- z dôvodu neodborne vykonanej montáže ( v tomto prípade si spotrebiteľ záruku uplatňuje u montážnej firmy )

- výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou

- výrobok bol umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí

- výrobok bol zašpinený a neodborne vyčistený

- výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie

- výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku

- výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja

- výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu

- pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru

- pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérii a spotrebičov, tú si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy

- v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla

- v prípade, že zákazník odmietne použitie spojovacích a tesniacich líšt na pracovnú dosku, ktoré chránia spoje pracovných dosiek pred priamym   pôsobením vody a vlhkosti

- výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek kde boli použité výsuvné koše

Výrobca garantuje nosnosť časti skriniek podľa typu kovania nasledovne :

- Zásuvkové skrinky do šírky 800mm - 30kg

- Zásuvkové skrinky nad šírku 800mm - 50kg

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so záručnými podmienkami.

© 2022 TRENAB Košice | K&M s.r.o. ,Južná trieda 119, 040 01 Košice

niw.sk